Vračilo blaga in reklamacije

1. Pravica do odstopa od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico (iz 43.c člena Zakona o varstvu potrošnikov), da v 14 dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo naše podjetje vrnilo vsa opravljena plačila najkasneje v 14-ih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Od kdaj teče rok za odstop od pogodbe?

Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena Zakona o varstvu potrošnikov, začne teči rok za odstop od pogodbe pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago.

Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe

V kolikor v primeru odstopa od pogodbe, na željo kupca ni bila izvršena zamenjava blaga, prodajalec vrne celotno kupnino v roku 14 dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

2. Vračilo blaga, kupnine

Kupec mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Vrnjeno blago pošljite ali osebno dostavite na naš naslov: Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana.
Obrazec za odstop od pogodbe prenesite TUKAJ. Obrazec izpolnite in ga vrnite po elektronski pošti info@micro-skiro.si.

Potrošnik mora blago, s katerim iz kakršnega koli razloga ni zadovoljen, prodajalcu vrniti v 14 dneh po oddanem sporočilu o prekinitvi pogodbe. Opozarjamo, da mora biti blago za povračilo celotne kupnine, nepoškodovano. Potrošnik ne more in ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati v času do odstopa od pogodbe.

Ne gre namreč za nakup na preizkušnjo: nakup na daljavo potrošniku ne daje več pravic, kot jih ima ta pri nakupu v navadni trgovini. Potrošnik sme tako opraviti zgolj ogled in preizkus prejetega blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah (npr. pomeri oblačilo). Vsakršno »preizkušanje« in drugo rabo, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kar pomeni, da potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti. Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa.

Postopek zamenjave blaga

Podjetje Majina d.o.o. v primeru zamenjave blaga na željo potrošnika zahteva vračilo blaga na naslov Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana. Podjetje vam nemudoma vrne kupnino za izdelek. Stranka lahko kasneje naredi novo naročilo za blago, katerega želi imeti. Šele ko bo izdelek prispel na omenjen naslov, podjetje Majina d.o.o. pošlje nov izdelek (iz ustvarjenega novega naročila) potrošniku na podan naslov.

Obrazec za odstop od pogodbe prenesite TUKAJ. Obrazec izpolnite in ga vrnite po elektronski pošti info@micro-skiro.si.

3. Uveljavljanje pravic kupca iz naslova garancije

Kakšen je postopek uveljavljanje garancije?

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z datumom izročitve blaga kupcu. Garancija za skiroje velja 24 mesecev od dneva izročitve blaga. Garancija velja na ozemlju Republike Slovenije.

V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva brezplačno odpravo napake. Garant si pridržuje pravico presoje o popravilu ali zamenjavi artikla. Če napake ni mogoče odpraviti ali je podjetje ne odpravi v roku 30 dni (izjemoma s 15 dnevnim podaljšanjem), lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek, sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe in vračilo kupnine. Po preteku garancije zastopnik Majina d.o.o. še 3 leta zagotavlja dobavo originalnih rezervnih delov in izvaja servisna dela na proizvodih proti plačilu.

Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od garanta zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot garancijski list ter kopijo računa (ali drugega dokazila o nakupu). Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov. Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške. 

Reklamacijo uredite na sedežu podjetja Majina d.o.o. ali najprej pošljete izpolnjen obrazec s priloženimi fotografijami na info@micro-skiro.com. Šele nato po dogovoru pošljete še izdelek.

Garancija ne pokriva:
-neprimerne uporabe, uporabe za druge namene, kot je skiro namenjen in neskrbnega ravnanja 
-običajne obrabe proizvoda
-udarcev zaradi zunanjih dejavnikov (udarcev ob robnike, ovire na cestah)
-škode, ki je nastala zaradi nepravilnih popravil ali sprememb na skirojih, še posebej, če so bili uporabljeni neoriginalni rezervni deli 
-škode zaradi nepravilnih namestitev koles, ležajev, vzmeti, stojišča in drugih delov
-škode, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost artikla
-prav tako garancija ne velja ob neupoštevanju NAVODIL ZA VARNO UPORABO.

Vaša odgovornost je, da ob uporabi vedno nosite zaščitno opremo. 

OPOZORILO: Kupec ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. 

Proizvajalec: Micro Mobility System, BahnhofStrasse 10, CH-8700 Kuesnacht

Garant in servis: Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana (zastopnik in distributer podjetja Micro MS za Slovenijo)

Obrazec za uveljavitev pravic kupca iz naslova garancije oz. neskladnosti blaga prenesite TUKAJ. Obrazec izpolnite in ga vrnite po elektronski pošti info@micro-skiro.si.

4. Uveljavljanje pravic iz naslova neskladnosti blaga

Reklamacijo iz naslova neskladnosti blaga pa lahko potrošnik uveljavlja za vsak kupljeni izdelek (kar pomeni, da lahko potrošnik zaradi napake na izdelku, za katerega ni bila dana garancija, uveljavlja pravice iz neskladnosti, prav tako pa se lahko zanjo odloči tudi v primeru, če ne želi uveljavljati garancije za izdelek, za katerega je bila dana garancija).

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga.

Iz naslova neskladnosti blaga lahko potrošnik napako na izdelku reklamira pri prodajalcu, in sicer v dveh mesecih od odkritja neskladnosti (za neskladnosti, ki se na izdelku pokažejo po dveh letih od prevzema, pa prodajalec ne odgovarja več.)
Kupec se lahko odloči:
1. stopnja: brezplačno popravilo ali zamenjava blaga;
2. stopnja (če napake ni mogoče odpraviti ali zamenjati izdelka z enakim): znižanje kupnine ali odstop od pogodbe.

Potrošnik mora v obvestilu o neskladnosti natančno opisati neskladnost in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda.

Obdobje obrnjenega dokaznega bremena (obdobje, v katerem mora prodajalec dokazati, da napaka na blagu ni obstajala že v času dobave blaga), je na prodajalcu prvo leto od dobave blaga. V drugem letu je ta odgovornost na kupcu.

Če napaka ni sporna, mora podjetje čimprej, najkasneje pa v roku osmih dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če o napaki obstaja spor, mora podjetje v enakem roku podati potrošniku pisen odgovor.
Obrazec za uveljavitev pravic kupca iz naslova garancije oz. neskladnosti blaga prenesite TUKAJ. Obrazec izpolnite in ga vrnite po elektronski pošti info@micro-skiro.si.

5. Pravica potrošnikov

Potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja iz naslova garancije ali iz naslova neskladnosti v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot-1).

6. Vračilo kupnine

Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku v 14 dneh z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

7. Ko blaga ni na zalogi

Zgodi se, da potrošnik odda naročilo preko spleta, prodajalec ga potrdi, kasneje pa sporoči, da naročenega blaga nima na zalogi; blago je bilo že plačano. Podjetje mora izpolniti svoje obveznosti v roku 14 dni od sklenitve pogodbe, razen če se stranki dogovorita drugače. Če blago ni na razpolago in prodajalec zato ne more izpolniti svoje obveznosti, mora o tem takoj obvestiti potrošnika in mu vrniti vsa opravljena plačila. Denar je potrebno vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Vir: Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Ljubljana, 26.1.2023